Hozzájáruló nyilatkozat

A Bolyai Makett Klub Egyesület (BMKE) tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és egyéb foglalkoztatottjai valamint önkéntes segítői

személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez történő

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA

(GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) és c) pontok)

Alulírott, ____________________________ név ___________________________(lakcím)

személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kifejezetten

h o z z á j á r u l o k

ahhoz, hogy az BMKE, mint adatkezelő a tagsági jogviszony; munkajogviszony; megbízási jogviszony; munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítése, fenntartása, illetve megszüntetése, valamint e jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése illetve az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesítése és az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében az BMKE Adatkezelési Szabályzatában és Tájékoztatóban meghatározott személyes adataimat megismerje és kezelje.

Hozzájárulásomat az Egyesület részére átadandó következő személyes adataimnak a megismeréséhez és kezeléséhez adom meg:

  • munkavállalóról (alkalmazottról) vezetett nyilvántartásban megjelölt személyes adatok; vezető tisztségviselő, elnökségi tag, Felügyelőbizottsági tisztségviselő, a munkaviszony, a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítéséről szóló szerződésben meghatározott valamennyi személyes adat (így többek között, de nem kizárólagosan a bankszámlaszámom).
  • Hozzájáruláson kiterjed arra, hogy az Egyesület a fenti személyes adataimat igazoló dokumentumokról (így különösen, de nem kizárólagosan pl. igazolványok) fénymásolatot vagy elektronikus másolatot készítsen és azokat a rólam vezetett nyilvántartás részeként kezelje, illetve tárolja.
  • Kijelentem, hogy az Egyesület Adatkezelési Szabályzatát és tájékoztatóját megismertem és megértettem. Annak alkalmazását a jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy az BMKE az adatok megismerésére, illetve kezelésére foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése céljából kerül sor.
  • Kijelentem, hogy az BMKE a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a fentiek szerint végzett adatkezeléshez a hozzájárulásomat megadom.

Kelt: Budapesten, 20__. ________ ___. napján

____________________________
nyilatkozat tevő